การเงิน การธนาคาร คืออะไร 3

นโยบายการเงิน (Monetary Policy) คือการกำกับดูแลปริมาณเงินและเครดิตโดยธนาคารกลาง

ประเภทนโยบายการเงิน

– นโยบายการเงินแบบประชาธิปไตย (Restrictive Monetary Policy) เป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อลดเงินในระบบเศรษฐกิจ

– ผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Easy Monetary Policy) คือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเงินในระบบเศรษฐกิจ

เครื่องมือนโยบายการเงิน

– การควบคุมระดับเสียงหรือทั่วไป (Quantitative or General Control) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการควบคุมปริมาณ

o การซื้อขาย (Open-Market Operation)

o ลดราคา (Rediscount Rate)

o อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (Bank Rate)

o การสำรองที่จำเป็น (Reserve Requirement)

– การควบคุมคุณภาพหรือโดยวิธีการเลือก (Qualitative or Selective Credit Control) การควบคุมสินเชื่อจะใช้เฉพาะในกรณีที่ธนาคารจำเป็นต้องใช้สินเชื่อพิเศษบางประเภท

o การควบคุมเครดิตสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

o การควบคุมสินเชื่อสำหรับผู้บริโภค

o การควบคุมสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้านและที่ดิน

– การชักชวนให้ปฏิบัติตาม

การคลังสาธารณะ

รายได้รัฐบาลมาจากภาษีและรายได้ที่ต้องเสียภาษี

เงินภาษีที่ได้รับจากการเก็บภาษีเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศโดยไม่มีการชดเชยจากเงินที่ได้รับจากการเก็บภาษี

ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศ

ประกาศกระทรวงการคลังของรัฐบาลอันเป็นผลมาจากการประกันภัยและการประกันสินเชื่อภาครัฐที่จะเรียกเก็บเงินจากรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เกิดจากการที่รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

งบประมาณระดับประเทศเป็นแผนจัดหารายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และได้รับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554